logo
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.
+387648592568
info@elatedthemes.com
Eighth Avenue 487, New York
Instagram Feed

AVIS LEGAL

AVISO LEGAL

AVIS LEGAL (Catalán) 

En compliment de la Llei Orgànica LOPD, així com el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI) li fem coneixedor que aquesta web és responsabilitat de la mercantil JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. , (d’ara endavant la Companyia o JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. ) amb NIF. B-66798034, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona tom 45426, Foli 197, full 487.389 inscripcio 1a i amb domicili social en: Passeig Olabarria 69. 08173- Sant Cugat del Vallès (Barcelona). 

D’igual forma li informem que les seves dades personals que puguin recaptar-se en aquesta comunicació seran tractats amb la finalitat de gestionar i atendre els serveis sol·licitats, i sota les directrius de la nostra política de privadesa, que pot consultar a l’apartat Política de Privadesa. 

Per a la utilització de la Pàgina es requereix l’acceptació expressa de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s’indiquen en el present Avís Legal, així com de cadascuna dels advertiments o clàusules específiques que s’estableixin per a la contractació de determinats serveis, compres o ús de zones de la Pàgina. 

En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició a la Pàgina, procedint a abandonar la mateixa. 

ÚS DE LA PÀGINA 

L’usuari s’obliga a no utilitzar la Pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal. Així mateix, s’obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa. 

JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis i venda d’articles, no fent-se responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals. 

JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb el si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que en el mateix s’ofereixen que pugui considerar contrari a l’expressat en el present Avís Legal 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

La totalitat d’aquesta Pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, salvo per a ús personal i privat. 

La Companyia no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari. 

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial, de la informació continguda a la Pàgina, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense la nostra autorització prèvia. 

ENLLAÇOS O LINKS 

La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per la nostra banda. En qualsevol cas, no podrem ser considerats 

responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal. Recomanem la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privadesa d’aquests llocs. 

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a la nostra pàgina haurà de comunicar-ho, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web. 

RESPONSABILITATS 

La Companyia no serà responsable directa ni subsidiàriament de: 

La velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina. 

Els danys que puguin causar-se en els equips de l’usuari per la utilització de la Pàgina. 

Els casos en què un tercer, infringint les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics. 

La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis en ell oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. La Companyia no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme a l’establert en el present Avís Legal. 

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de: 

Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a la Companyia per mitjà de la Pàgina o a la Pàgina. 

De la realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, que danyi els drets de tercers, o que sigui nociva i/o perjudicial. 

PROTECCIÓ DE DADES 

JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. posa en coneixement dels usuaris de la pàgina web de la seva titularitat la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals a l’apartat denominat “Política de Privadesa” de la web. 

JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. L’informa que s’adopten les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que vostè ens faciliti, per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats. 

La navegació per la Pàgina deixa com a rastre l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés, aquestes dades únicament seran utilitzats amb la finalitat d’elaborar dades estadístiques de la Pàgina. 

LEGISLACIÓ 

El present Avís Legal es troba redactat en català, i es troba sotmès a la legislació espanyola i europea vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Pàgina les parts, amb l’acceptació d’allò establert en el present Avís Legal se sotmetran als Tribunals i Jutjats competents. 

 


 

 AVISO LEGAL (Castellano)

En cumplimiento de la Ley Orgánica LOPD, así como como el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), así como la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI) le hacemos conocedor de que esta web es responsabilidad de la mercantil JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. , (en adelante la Compañía o JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. ) con NIF. B-66798034 inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona tomo 45426, Folio 197, hoja 487389, inscripción 1ª y con domicilio social en: Passeig Olabarria 69. 08173- Sant Cugat del Vallès (Barcelona). 

De igual forma le informamos que sus datos personales que puedan recabarse en esta comunicación serán tratados con la finalidad de gestionar y atender los servicios solicitados, y bajo las directrices de nuestra política de privacidad, que puede consultar en el apartado Política de Privacidad. 

Para la utilización de la Página se requiere la aceptación expresa del usuario de todas y cada una de las cláusulas que se indican en el presente Aviso Legal, así como de cada una de las advertencias o cláusulas específicas que se establezcan para la contratación de determinados servicios, compras o uso de zonas de la Página. 

En caso de no aceptar las cláusulas establecidas en el presente Aviso Legal, el usuario deberá abstenerse de acceder y/o utilizar los servicios y/o contenidos puestos a su disposición en la Página, procediendo a abandonar la misma. 

USO DE LA PÁGINA 

El usuario se obliga a no utilizar la Página para la realización de actividades contrarias a las leyes, a la moral, al orden público y, en general, a hacer un uso conforme a las condiciones establecidas en el presente Aviso Legal. Asimismo, se obliga a no realizar actividades publicitarias o de explotación comercial remitiendo mensajes que utilicen una identidad falsa. 

JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. actúa exclusivamente como responsable de la Página en su condición de prestador de un servicio de información sobre sus propios servicios y venta de artículos, no haciéndose responsable de los contenidos que, en contravención a las presentes condiciones generales. 

JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. podrá interrumpir el servicio de la Página que esté siendo utilizado por el usuario y resolver de modo inmediato la relación con el si detecta un uso de la Página o de cualquiera de los servicios que en el mismo se ofertan que pueda considerar contrario a lo expresado en el presente Aviso Legal 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

La totalidad de esta Página: texto, imágenes, marcas, gráficos, logotipos, botones, archivos de software, combinaciones de colores, así como la estructura, selección, ordenación y presentación de sus contenidos, se encuentra protegida por las leyes sobre Propiedad Intelectual e Industrial, quedando prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, salvo para uso personal y privado. 

La Compañía no garantiza que los contenidos sean precisos o libres de error o que el libre uso de los mismos por el usuario no infrinja los derechos de terceras partes. El buen o mal uso de esta página y de sus contenidos está bajo la responsabilidad del usuario. 

Asimismo, queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, cesión o redifusión, total o parcial, de la información contenida en la Página, cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello, sin nuestra autorización previa. 

ENLACES O LINKS 

La Página puede incluir enlaces o links a sitios de terceros. Las páginas pertenecientes a terceros no han sido revisadas ni son objeto de controles por nuestra parte. En cualquier caso, no podremos ser considerados responsable de los contenidos de estos sitios web ni de las medidas que se adopten relativas a su privacidad o al tratamiento de sus datos de carácter personal. Recomendamos la lectura detenida de las condiciones de uso y la política de privacidad de estos sitios. 

En caso de estar interesado en activar un enlace a nuestra página deberá comunicarlo, obteniendo el consentimiento expreso para crear el enlace. JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. se reserva el derecho de oposición a la activación de enlaces con su sitio web. 

RESPONSABILIDADES 

La Compañía no será responsable directa ni subsidiariamente de: 

La velocidad de acceso, el correcto funcionamiento ni la disponibilidad ni continuidad de funcionamiento de la Página. 

Los daños que puedan causarse en los equipos del usuario por la utilización de la Página. 

Los casos en que un tercero, quebrantando las medidas de seguridad establecidas, acceda a los mensajes o los utilice para la remisión de virus informáticos. 

La licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos que los usuarios transmitan con la utilización de la página o de los servicios en él ofertados, así como tampoco su veracidad o exactitud. La Compañía no controla la utilización que los usuarios hacen de la Página, ni garantiza que lo hagan conforme a lo establecido en el presente Aviso Legal. 

A título enunciativo y con carácter no limitativo, el usuario será responsable de: 

De los contenidos introducidos por ellos, especialmente de los datos e informaciones introducidos y enviados a la Compañía por medio de la Página o en la Página. 

De la realización de cualquier tipo de actuación ilícita, que dañe los derechos de terceros, o que sea nociva y/o perjudicial. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. pone en conocimiento de los usuarios de la página web de su titularidad la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales en el apartado denominado “Política de Privacidad” de nuestra web. 

JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. le informa que se adoptan las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal remitidos y, para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos. 

La navegación por la Página deja como rastro la dirección IP asignada por su proveedor de acceso, estos datos únicamente serán utilizados con la finalidad de elaborar datos estadísticos de la Página. 

FUERO 

El presente Aviso Legal se encuentra redactado en castellano, y se encuentra sometido a la legislación Española y Europea vigente. Para cualquier tipo de controversia derivada de la utilización de los servicios ofrecidos o de los contenidos propios de la página, las partes con la aceptación del clausulado establecido en el presente Aviso Legal se someterán a los Tribunales y Juzgados competentes. 

POLÍTICA DE PRIVADESA DE DADES 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS 

POLÍTICA DE PRIVADESA DE DADES  (Catalán)

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR 

JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. , és el titular del lloc web que vostè visita, essent el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari, per la qual cosa en el tractament de les seves dades de caràcter personal, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPD i RGPD, així com la normativa sobre Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), per la qual cosa es facilita la següent informació del tractament. 

Aquesta política de privadesa estableix la forma i proporciona la informació necessària sobre la gestió i el tractament de les dades personals recollides en aquesta web. L’usuari haurà de llegir-la i acceptar-la abans de seguir fent-la servir. 

2. MENORS 

Queda prohibit l’accés i ús d’aquest lloc web als menors de 18 anys que no estiguin degudament autoritzats. JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. 

JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. informa que existeixen programes informàtics per fitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts 

3. ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES PERSONALS 

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per sol·licitar informació, contactar, subscriure’s als nostres butlletins i/o realitzar operacions comercials o mercantils amb JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. . No facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de dur a terme les sol·licituds realitzades per vostè, o subscriure’s als nostres butlletins. 

4. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES 

Les dades que li sol·licitem a tot moment, són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen. Com a usuari ens certifica que totes les dades que ens enviï o proporcioni a través d’aquests formularis són certs, veritables i pertinents per a la finalitat que han estat sol·licitades. En funció del formulari o apartat al que accedeixi, la informació que ens proporcioni s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació: 

1. Les que indiquem en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari d’electrònic de registre, contacte, consulta o similar. 

2. Per atendre les seves sol·licituds i informar sobre els nostres serveis, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que realitzi a través de qualsevol de les formes de contacte de la nostra web. 

3. Per reservar taula al nostre restaurant. 

4. Per facilitar als nostres usuaris la subscripció a les nostres publicacions, notícies periòdiques o bloc. 

5. Per poder elaborar estadístiques amb finalitats comercials. 

6. Per enviar comunicacions comercials pròpies relacionades amb els nostres productes, serveis, novetats o promocions, a través de qualsevol mitjà electrònic, postal o telefònic, així com d’empreses que col·laborin amb JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. . Aquests tercers mai tindran accés a les seves dades personals, i aquestes comunicacions sempre seran sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector. 

7. Per facilitar el fer-se seguidor dels perfils de JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. a les xarxes socials que enllacen a la nostra web. Referent a això volem que conegui que el tractament de les seves dades personals dins de l’entorn d’aquestes xarxes socials, es regirà per les polítiques de privadesa d’aquestes xarxes socials. Pel que l’exercici de 

drets per part de JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. quedarà limitat a aquells que permeti la xarxa social, per la qual cosa recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi les condicions d’ús i polítiques de privadesa d’aquestes xarxes. 

5. CONFIDENCIALITAT, CONSERVACIÓ I CESSIÓ DE DADES 

Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per tots els nostres col·laboradors o empleats en qualsevol fase dels serveis que prestem, sent les seves dades utilitzades exclusivament amb les finalitats que li hem indicat anteriorment. 

Les seves dades seran conservades el temps imprescindible per complir les finalitats per a les que es van recollir, així com les obligacions legals oportunes. En el cas de acceptar l’enviament de comunicacions comercials per la nostra part, no seran cancel·lades fins que no en demani la seva cancel·lació. 

JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. , li garanteix que les seves dades no seran cedides ni comunicades a cap tercer, excepte en els casos legalment previstos i en el cas en què aquesta cessió es trobi emparada per la legislació, o bé sigui imprescindible per poder complir el servei sol·licitat i/o contractat. En el cas de cedir les seves dades fora d’aquests supòsits li sol·licitarem la seva autorització expressament. 

No realitzem transferències internacionals de dades fora de la Unió Europea. 

6. INCORPORACIÓ DE DADES DE TERCERS 

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, declara que es troba autoritzat per aquestes persones per facilitar les seves dades, i declara que els ha informat prèviament de tot el que recull la present política de privadesa, especialment de les dades la nostra empresa i de com exercir els drets que la llei els atorga. En aquest sentit JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. , no assumeix cap responsabilitat sobre les dades d’aquests tercers que ens faciliti, sent la seva exclusiva responsabilitat comptar amb l’autorització anticipada i proporcionar la informació necessària als interessats. 

7. EXERCICI DE DRETS 

En tot moment, ens podrà remetre una comunicació per escrit al domicili social o al correu electrònic que figura a la nostra web. Per exercir els Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades , així com la limitació o oposició al seu tractament haurà d’incloure fotocòpia del seu DNI o un altre document que ens permeti identificar-li. 

Els drets que pot exercir són els següents: 

1. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades , així com la limitació o oposició al seu tractament. 

2. Dret a realitzar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si ho considera oportú. 

3. Dret a cursar baixa en els nostres serveis de subscripció, enviant un correu electrònic a: admin@alafresca.com o indicant en la seva sol·licitud: BAIXA SUBSCRIPCIÓ. 

4. Dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades a qualsevol moment sempre que sigui possible. Si bé aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu. 

8. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT 

Mitjançant la marcació obligatòria de les caselles d’acceptació de la nostra “Política de Privadesa” i “ Avís Legal” i l’entrada de dades en els camps dels nostres formularis, vostè accepta expressament de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i per tant consentint el tractament de les seves dades per part de JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. , en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privadesa. 

9. MESURES DE SEGURETAT 

JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. , ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que ens proporcioni. Evitant així la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos 

no autoritzats. No obstant això, l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no són segures al cent per cent. 

10. MODIFICACIONS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA 

JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. , pot alterar la present política de privadesa per adaptar-la a les modificacions que es produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin a les polítiques recollides en aquest document. Com a conseqüència, recomanem que ho revisi periòdicament, així com que es posi en amb nosaltres davant qualsevol tipus de dubte o incidència en el correu electrònic: admin@alafresca.com o en les adreces i telèfons de contacte que figuren a la nostra web. 

 


 

 POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS (Castellano)

1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR 

JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. , es el titular del sitio web que Usted visita, siendo el Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario, por lo que en el tratamiento de sus datos de carácter personal, garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos LOPD y el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: RGPD, así como a la normativa sobre Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI), 

Fin del tratamiento: mantener una relación comercial con el Usuario. 

Esta política de privacidad establece la forma y proporciona la información necesaria sobre la gestión y el tratamiento de los datos personales recogidos en esta web. El usuario deberá leerla y aceptarla antes de seguir en la misma. 

2. MENORES 

Queda prohibido el acceso y uso de este sitio Web a los menores de 18 años que no estén debidamente autorizados. 

JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. informa que existen programas informáticos para acotar la navegación mediante el filtro o bloqueo a determinados contenidos 

3. ENVÍO Y REGISTRO DE DATOS PERSONALES 

El envío de datos de carácter personal es obligatorio para solicitar información, contactar, suscribirse a nuestros boletines y/o realizar operaciones comerciales o mercantiles con JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. No facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de protección de datos supone la imposibilidad de llevar a cabo las solicitudes realizadas por el interesado o suscribirse a nuestros boletines. 

4. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

Los datos que le solicitamos en todo momento, son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para la finalidad para la que se recogen. Como usuario nos certifica que todos los datos que nos envíe o proporcione a través de estos formularios son ciertos, veraces y pertinentes para la finalidad que han sido solicitados. En función del formulario o apartado al que acceda, la información que nos proporcione se utilizará para las finalidades descritas a continuación: 

1. Las que particularmente indiquemos en cada una de las páginas donde aparezca el formulario de electrónico de registro, contacto, consulta o similar. 

2. Atender sus solicitudes e informar sobre nuestros servicios, o cualquier tipo de petición que realice a través de cualquiera de las formas de contacto de nuestra web. 

3. Para realizar reservas en nuestro restaurante. 

4. Para facilitar a nuestros usuarios la suscripción a nuestras publicaciones, noticias periódicas o blog. 

5. Para poder elaborar estadísticas con fines comerciales. 

6. Para enviar comunicaciones comerciales propias relacionadas con nuestros productos, servicios, novedades o promociones, a través de cualquier medio electrónico, postal o telefónico, así como de empresas que colaboren con JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. Estos terceros nunca tendrán acceso a sus datos personales, y estas comunicaciones siempre serán sobre productos y servicios relacionados con nuestro sector. 

7. Para facilitar el hacerse seguidor de los perfiles de JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. en las redes sociales que enlazan en nuestra web. A este respecto queremos que conozca que el tratamiento de sus datos personales dentro del entorno de estas redes sociales, se regirá por las políticas de privacidad de estas redes, por lo que el ejercicio de 

derechos por parte de JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. quedará limitado a aquellas que permita la red social de que se trate, por este motivo recomendamos que antes de seguir nuestros perfiles en redes sociales revise las condiciones de uso y políticas de privacidad de las mismas. 

5. CONFIDENCIALIDAD, CONSERVACIÓN Y CESIÓN DE DATOS 

Sus datos serán tratados con la máxima confidencialidad por todos nuestros colaboradores o empleados en cualquier fase de los servicios que prestamos, siendo sus datos utilizados exclusivamente con las finalidades que le hemos indicado anteriormente. 

Sus datos serán conservados por el plazo imprescindible para llevar a cabo el encargo encomendado, así como para cumplir con la legislación vigente. En el caso de aceptar recibir comunicaciones comerciales de JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. serán conservados mientras no solicite su cancelación. 

JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. le garantiza que sus datos no serán cedidos ni comunicados a ningún tercero, excepto en los casos legalmente previstos y en el caso en que dicha cesión se encuentre amparada por las leyes, o bien sea imprescindible para poder cumplir el servicio solicitado y/o contratado. En el caso de ceder sus datos fuera de estos supuestos le solicitaremos su autorización expresamente. 

No realizamos transferencias internacionales de datos fuera de la Unión Europea. 

6. INCORPORACIÓN DE DATOS DE TERCEROS 

En el caso de que nos facilite datos de carácter personal de terceras personas, declara que ha sido autorizado por esas personas para facilitar sus datos, y que les ha informado antes de todo lo que recoge esta política de privacidad, especialmente de los datos nuestra empresa y de cómo ejercer los derechos que sobre el tratamiento de sus datos. JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre los datos de estos terceros que nos proporcione, siendo su exclusiva responsabilidad disponer de la autorización de los titulares y proporcionarles la información necesaria sobre el tratamiento de sus datos. 

7. EJERCICIO DE DERECHOS 

En todo momento, nos podrá remitir una comunicación por escrito al domicilio social de JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. , o al correo electrónico que figura en nuestra web, para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, así como la limitación u oposición deberá incluir una fotocopia de su DNI u otro documento que nos permita identificarle 

Los derechos que puede ejercer son los siguientes: 

1. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento. 

2. Derecho a realizar una reclamación ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si lo considera oportuno. 

3. Derecho a cursar baja en nuestros servicios de subscripción, enviando un correo electrónico a: admin@alafresca.com indicando en su solicitud: BAJA SUSCRIPCIÓN. 

4. Derecho a revocar el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos en cualquier momento siempre que sea posible. Si bien esta revocación en ningún caso tendrá carácter retroactivo. 

8. ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

Marcando las casillas de aceptación obligatoria de nuestra “Política de Privacidad” y “ Aviso Legal” y la entrada de datos en los campos de nuestros formularios, el usuario acepta expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su petición, declarando haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y por tanto consintiendo el tratamiento de sus datos por parte de JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. , en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Privacidad. 

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales que nos proporcione. Evitando así su alteración, pérdida, tratamientos o accesos no autorizados. No obstante, lo anterior, el usuario reconoce y acepta que las medidas de seguridad en Internet no son seguras al cien por cien. 

10. MODIFICACIONES DE LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

JARDÍ GASTRONÒMIC, S.L. puede alterar la presente política de privacidad para adaptarla a las modificaciones que se produzcan o por los cambios legislativos que vayan apareciendo y afecten a las políticas recogidas en este documento. Como consecuencia, recomendamos que lo revise periódicamente, así como que se ponga en con nosotros ante cualquier tipo de duda o incidencia en el correo electrónico: admin@alafresca.com o en la dirección y teléfonos de contacto que figuran en nuestra web. 

ESTEM TANCATS 

Estimats clients,
ALAFRESCA romandrà tancat per un temps,
degut a les actuals restriccions que afecten a l'Hostaleria.
Tornarem per Setmana Santa.
Fins aviat!!